pl en

Umowy handlowe

Prawo spolek handlowych

Mediacje i arbitraże

Spory sądowe

Istnieje wiele sposobów nabycia nieruchomości, pośród których znajdują się zasiedzenia. Poznań to miasto gdzie mamy swoją siedzibę i chętnie pomożemy z każdym problemem.

Czym jest zasiedzenie?

Zasiedzenie to jeden ze sposobów nabycia nieruchomości. Jednakże by zostało się określonym jako jej właściciel, należy spełnić określone przez prawo warunki. Przede wszystkim ów prawo sugeruje, że własność w kontekście danej nieruchomości może zostać nabyta, jeśli przez długi czas korzystało się z niej w sposób samoistny, czyli taki, jakby samemu było się właścicielem. Czas w tym przypadku dość długi, ponieważ wynosi 20 lat przy dobrej wierze i 30 przy złej wierze. Różnica polega na tym, iż w pierwszym przypadku dana osoba sama nie wie, że nie jest właścicielem owej nieruchomości.

Zasiedzenie Poznań musi zostać zatwierdzone przed sąd, dlatego osoba ubiegająca się będzie musiała udowodnić spełnienie przytoczonych warunków, jak i przedstawić różnego rodzaju dowody. Istotne w tym przypadku są faktury i rachunki za media. Ważnym dowodem jest dokument lub zeznanie określające datę, od której dana osoba wchodzi w posiadanie nieruchomości – od tego terminu liczone jest wspomniane 20 bądź 30 lat.

Bycie właścicielem oznacza również dbanie o daną nieruchomość, dlatego warto posiadać dowody sugerujące przeprowadzanie cyklicznych remontów, wymian sprzętów. Dobrze sprawdzić się mogą zdjęcia, rachunki, faktury, itp. Oczywiście, prowadzone przez Kancelarię sprawy o zasiedzenie w Poznaniu nie dotyczą wyłącznie budynków, ponieważ wniosek można złożyć np. w kontekście gruntów, które od dwóch bądź trzech dekad się nieprzerwanie użytkuje.

Składając wniosek do sądu, warto także określić świadków, którzy będą w stanie potwierdzić okres posiadania nieruchomości, ale też tych, których zeznania mogą dowieść zdarzeń, takich jak remonty, opłacanie rachunków. Najczęściej stają się nimi domownicy wnioskodawcy.

Profesjonalna pomoc – zasiedzenia Poznań

Samodzielne składanie wniosków, uczestnictwo w postępowaniu sądowym i zbieranie dowodów jest dość trudnym zadaniem, dlatego pomoc prawnika jest szczególnie wskazana. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prawie nieruchomości, dlatego doskonale wiemy, jak poprowadzić sprawę. Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny. W razie zainteresowania ofertą lub pytań prosimy o kontakt. Chętnie udzielimy odpowiedzi i zaproponujemy termin spotkania.

Czytaj dalej...

Zasiedzenie nieruchomości – co warto wiedzieć?

Kluczową przesłanką nabycia nieruchomości w wyniku zasiedzenia, jest tak zwane posiadanie samoistne, inaczej nazywane właścicielskim. Żeby określić daną osobę tym mianem, musi zostać spełnione kilka istotnych przesłanek.

Przede wszystkim posiadacz powinien samego siebie uważać za właściciela. Co więcej, musi korzystać z gruntu jak on, a mianowicie w zależności od sytuacji podejmować wobec obiektu lub terenu samodzielne decyzje gospodarcze, decydować o pozostałych kwestiach oraz opłacać podatki. Posiadacz powinien także być uznawany przez inne osoby, ale również instytucje jako właściciel nieruchomości, którą zajmuje.

Zasiedzenie gruntu – jaki grunt można zasiedzieć?

Od 30 kwietnia 2019 roku zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące zasiedzenia gruntów rolnych. Z ograniczenia podmiotowego wynika, że nabycie ziemi w ten sposób możliwe jest jedynie w przypadku osoby będącej rolnikiem indywidualnym.

Biorąc pod uwagę ustawę, rolnikiem jest osoba będąca właścicielem, samoistnym posiadaczem bądź dzierżawcą nieruchomości rolnych, charakteryzujących się łączną powierzchnią wynoszącą maksymalnie 300 hektarów. Co więcej, to także człowiek mający kwalifikacje rolnicze i mieszkający w gminie, w której zlokalizowany jest grunt podlegający zasiedzeniu, przez okres przynajmniej 5 lat. Istotne jest, by wskazana osoba osobiście prowadziła w tym czasie gospodarstwo rolne.

Ile trwa sprawa o zasiedzenie gruntu?

Czas trwania sprawy o zasiedzenie zależy od stanu faktycznego, a mianowicie dowodów, ilości uczestników, ale także liczby spraw, jaką jest aktualnie obłożony dany sąd. W związku z tym warto uzbroić się w cierpliwość i przygotować na okres minimum roku.

Zasiedzenie mieszkania – ile lat?

Istotną przesłankę do zasiedzenia nieruchomości stanowi posiadanie jej przez dłuższy czas. Kluczowe jest, by termin ten nie został w żaden sposób przerwany. Ustawodawca wskazuje dwa okresy zasiedzenia mieszkania – wynoszący 20 lat, gdy posiadacz pozostaje w dobrej wierze oraz 30 lat, jeśli w złej.

Warto również mieć na uwadze, że przepisy kodeksu cywilnego, które obowiązywały od 1 stycznia 1965 roku 1 października 1990 r., przewidywały krótsze okresy zasiedzenia. Wynosiły one 10 lat przy samoistnym posiadaniu nieruchomości w dobrej wierze, a 20 lat w złej.

W sytuacji, w której okres posiadania samoistnego trwałe w tym przedziale, wówczas istotne są krótsze terminy.

Przejęcie przez zasiedzenie – jakie są skutki?

Nabycie nieruchomości przez posiadacza samoistnego jest połączone z utratą prawa własności przez dotychczasowego właściciela. Następuje ono z mocy prawa, jednak bez związku z prawem, które do tej pory przysługiwało drugiej osobie. Istotne jest, że wraz z nabyciem własności rzeczy nie dochodzi do wygaśnięcia jej obciążeń, na przykład związanych z kredytem hipotecznym.

W celu stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości należy przeprowadzić postępowanie nieprocesowe, zgodnie z art. 609-610 Kodeksu postępowania cywilnego. W takich sytuacjach sąd bada, czy osoba ubiegająca się o przejęcie nieruchomości w ten sposób spełniła wymagane przesłanki.

Przerwanie biegu terminu zasiedzenia

Należy mieć świadomość, że do zasiedzenia nie dojdzie w sytuacji przerwania biegu terminu zasiedzenia. W takim przypadku biegnie on na nowo, co w efekcie oznacza, iż posiadacz samoistny będzie zobowiązany do wydania nieruchomości właścicielowi (dobrowolnie bądź na skutek wniesionego pozwu).

Zasiedzenie nieruchomości w małżeństwie

W kwestii małżeństwa ważnych jest kilka okoliczności, między innymi kiedy dochodzi do zasiedzenia oraz kto jest posiadaczem samoistnym. W ustroju wspólności ustawowej, w sytuacji, gdy nieruchomość samoistnie posiadają małżonkowie, wtedy po upływie terminu razem nabywają jej własność – zatem wchodzi ona do ich wspólnego majątku.

Natomiast, jeśli posiadaczem samoistnym jest jeden z małżonków, nieruchomość przejęta przez zasiedzenie wchodzi w skład majątku wspólnego jedynie wówczas, gdy bieg terminu zasiedzenia zakończył się w okresie trwania wspólności ustawowej.