pl en

Umowy handlowe

Prawo spolek handlowych

Mediacje i arbitraże

Spory sądowe

Specjalizacja


Spółki handlowe

Kancelaria prowadzi kompleksowe doradztwo prawne w sektorze prawa handlowego, co obejmuje zwłaszcza: doradztwo przy wyborze odpowiedniego typu spółki, zakładanie, rejestrację, łączenie i dzielenie spółek, obsługę bieżącej działalności spółek (tzw. obsługę korporacyjną), transakcje różnego typu, jak spółki joint-venture, reorganizacje i restrukturyzacje spółek, fuzje i przejęcia, a także zakończenie buty prawnego. Działalność Kancelarii obejmuje także sektory regulowane.

Kancelaria doskonale zdaje sobie sprawę, że najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce obecnie jest spółka prawa handlowego, a zwłaszcza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, a także spółki osobowe. Kancelaria, rozumiejąc potrzeby Klientów, dostrzega zalety związane z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, a zwłaszcza: korzyści podatkowe oraz rozdzielenie majątku spółki oraz majątku jej właściciela. Co więcej, Kancelaria rozumie także korzyści związane z prowadzeniem spółki akcyjnej, a zwłaszcza możliwość pozyskiwania zewnętrznego kapitału.

Kancelaria dostrzega także rosnącą popularność spółek osobowych – a zwłaszcza takich spółek jak: spółka jawna i spółka komandytowa, które są ciekawym rozwiązaniem dla przedsięwzięć obarczonych mniejszym stopniem ryzyka, zwłaszcza z uwagi na mniejszy stopień sformalizowania ich działalności oraz niezaprzeczalne korzyści podatkowe. Kancelaria widzi także potencjał tkwiący w specyficznych spółkach prawa handlowego, takich jak: spółka partnerska oraz spółka komandytowo-akcyjna, dostrzegając niezaprzeczalne korzyści związane z ich funkcjonowaniem, ale i specyficzne obostrzenia przewidziane dla tego typu spółek.

Nieruchomości Poznań

Kancelaria udziela Klientom pełnej pomocy w każdym aspekcie obrotu nieruchomościami, w tym zwłaszcza w zakresie analizy stanu prawnego nieruchomości, przygotowywaniu i opiniowaniu umów sprzedaży, umów najmu/dzierżawy, umów o roboty budowlane oraz umów o innym charakterze. Działalność Kancelarii obejmuje także doradztwo prawne w zakresie zarządzania nieruchomościami. Nadto, Kancelaria udziela pomocy prawnej przy uzyskaniu rozmaitych zezwoleń organów administracji w zakresie związanym z nieruchomościami.

Kancelaria prowadzi także sprawy związane z nieruchomościami oraz obrotem nimi. Kancelaria zdaje sobie bowiem sprawę z wagi nieruchomości w obecnych czasach, i to nie tylko dla przedsiębiorców jako miejsce prowadzenia ich działalności gospodarczej, ale także dla każdego z nas, jako domowe zacisze.

Kancelaria świadczy także swoje usługi związane ze sporami sądowymi na tle nieruchomości, takimi jak: zasiedzenia, wywłaszczenia, opróżnienia a także zgodność rzeczywistego stanu prawnego z treścią księgi wieczystej.

Prawo własności przemysłowej i intelektualnej

Kancelaria dostrzega rosnącą w Polsce świadomość znaczenia praw własności przemysłowej i intelektualnej oraz prawa autorskiego. Coraz większa liczba przedsiębiorców dostrzega bowiem znaczenie praw do wytworów umysłu, rozumianych zarówno jako wynalazki, znaki towarowe, ale także utwory autorskie. Nierzadko bowiem z takimi prawami wiążą się znaczne pieniądze, a więc rośnie ryzyko związane z naruszaniem tych praw; przedsiębiorcy poszukują zatem ich ochrony, aby w maksymalnym stopniu zabezpieczyć się przed ich naruszeniem.

W zakresie prawa własności przemysłowej i intelektualnej, Kancelaria świadczy na rzecz Klientów pełną obsługę prawną, a zwłaszcza w zakresie przygotowywania i opiniowana umów licencyjnych, o przeniesienie praw własności przemysłowej i intelektualnej oraz uzyskiwaniem i dochodzeniem ochrony w/w praw w razie ich naruszenia. Kancelaria świadczy także usługi w zakresie rejestracji, unieważnień i innych postępowań związanych z prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Kancelaria, z uwagi na obecne uwarunkowania, świadczy swoje usługi w szczególności w odniesieniu do wykorzystania praw własności przemysłowej i intelektualnej w sferze elektronicznej.

Prawo konkurencji

Kancelaria świadczy usługi prawne we wszystkich obszarach polskiego i europejskiego prawa konkurencji oraz reprezentuje klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sądami powszechnymi. Obejmuje to prowadzenie spraw z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej na rynku, koncentracji przedsiębiorców, pomocy publicznej oraz zbiorowych interesów konsumentów. Kancelaria doradza w zakresie kontroli antymonopolowych.

Prawo pracy Poznań

Kancelaria doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważne dla pracowników, jak i pracodawców, jest zabezpieczenie stosunków w rapach prawa pracy. Kancelaria dostrzega bowiem, że stosunki pracy są podstawa rozwoju gospodarczego nowoczesnych państw, a między pracownikami a pracodawcami istnieje współzależność w zakresie prawa pracy.

Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a między innymi: zwolnienia grupowe i indywidualne, opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich oraz rozwiązywanie sporów pracowniczych – w tym także reprezentowanie podczas sporów sądowych – zagadnienia mobbingu i dyskryminacji, zmian pracodawców oraz systemy wynagrodzeń i świadczeń. Świadczymy również usługi doradcze w zakresie europejskiego prawa pracy.

Spory sądowe, mediacja i arbitraż

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów zarówno przed sądami powszechnymi, jak i sądami administracyjnymi. Nadto, Kancelaria reprezentuje Klientów w mediacjach oraz przed sądami polubownymi.

Kancelaria, działając z upoważnienia Klientów, prowadzi także negocjacje, mające na celu pozasądowe rozpatrywanie zaistniałych sporów.

Kancelaria ma na uwadze, że z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i codziennym życiem każdego człowieka, wiąże się spór sądowy. Nie wszystkie sprawy dają się bowiem załatwić polubownie. Kancelaria posiada zatem bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów zarówno przed sądami powszechnymi, jak i sądami administracyjnymi i doradzi każdemu Klientowi w zakresie wyboru strategii procesowej, jaką należy obrać celem najpełniejszego zabezpieczenia interesów Klienta.