pl en

Umowy handlowe

Prawo spolek handlowych

Mediacje i arbitraże

Spory sądowe

Spółka akcyjna Poznań


Spółka akcyjna – jest spółką kapitałową, jej działalność uregulowana jest w kodeksie spółek handlowych. Spółka akcyjna jest przykładem spółki kapitałowej, powołanej przez założycieli w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Posiada osobowość prawną oraz kapitał zakładowy utworzony z wkładów akcjonariuszy, który jest ustalony w statucie i podzielony na akcje o równej wartości nominalnej. Akcja stanowi podstawę nabycia praw wspólnika (akcjonariusza), może mieć charakter imienny lub na okaziciela, zwykły lub uprzywilejowany co do prawa głosu, dywidendy bądź podziału majątku w razie likwidacji spółki akcyjnej. Spółkę akcyjną od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością cechuje ścisłe rozdzielenie wspólników spółki (akcjonariuszy) od jej zarządu, co opiera się na założeniu, że w skład zarządu wejdą osoby zarządzające spółką w sposób profesjonalny. Zawiązać ją może jedna lub więcej osób, z takim zastrzeżeniem, że nie może zostać zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest formą działalności przeznaczoną dla prowadzenia średnich i dużych przedsiębiorstw.

 

Do założenia spółki akcyjnej wymagany jest kapitał wynoszący minimalnie 100 000,00 zł. Utworzenie spółki akcyjnej wymaga ustanowienia jej statutu w formie aktu notarialnego. Spółka nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru handlowego. Jako osoba prawna odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

Tagi:

spółka akcyjna poznań, gotowe spółki Poznań, sprzedaż spółek Poznań,