pl en

Umowy handlowe

Prawo spolek handlowych

Mediacje i arbitraże

Spory sądowe

Kilka słów o fundacji rodzinnej…

 

Czym jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna to nowy typ organizacji, mającej osobowość prawną, wprowadzony do naszego porządku prawnego w maj 2023 r. Zgodnie z intencjami, ma ona w założeniu gromadzić mienie, zarządzać nim w interesie beneficjentów oraz spełniać świadczenia na ich rzecz. Cel istnienia takiej fundacji został więc opisany bardzo lakonicznie, ale dzięki temu taka fundacja ma szeroki wachlarz możliwości działania.

 

Co oznacza osobowość prawna? Przyznaje ona organizacjom, takim jak fundacje rodzinne, możliwość funkcjonowania i działania, np. poprzez posiadanie majątku, zaciąganie i wymaganie zobowiązań, a także – posiadanie dobrego imienia i renomy. Osobowość prawna to pojęcie tożsame co zdolność prawna w odniesieniu do osób fizycznych.

 

Mienie fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna może zatem posiadać majątek, w tym zwłaszcza środki pieniężne i nieruchomości, jak i zaciągać zobowiązania. Koresponduje to z podstawowym celem takiej fundacji, zmierzającym do gromadzenia majątku i jego pomnażania, na potrzeby spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów takiej fundacji.

 

Warto zwrócić uwagę, że fundacja rodzinna musi posiadać dość spory majątek od samego momentu jej założenia, tj. 100.000,00 zł, zwany funduszem założycielskim.

 

Kto może być fundatorem?

Fundacja rodzinna jest tworzona przez fundatora, którym jest wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim lub testamencie. To bardzo istotne wymogi, wskazujące, że fundacja może być założona jedynie przez osobę fizyczną. Nie ma możliwości, by fundatorem była osoba prawna (np. spółka akcyjna lub inna fundacja – w tym także i fundacja rodzinna).

 

Kto może być beneficjentem?

Dochodzimy do ważnego pojęcia, kim jest beneficjent. Otóż jest nim osoba fizyczna lub organizacja pozarządowa, która na podstawie statutu uprawniona jest do otrzymania świadczenia z fundacji rodzinnej lub mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej. Innymi słowy, beneficjentem jest osoba otrzymująca majątek z samej fundacji. Rzecz jasna, beneficjentem może być także sam fundator.

 

Organy fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna działa poprzez swoje organy, którymi są: zarząd oraz zgromadzenie beneficjentów, a także – możliwe jest ustanowienie komisji rewizyjnej. Do najważniejszych kompetencji zarządu należy prowadzenie spraw fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. Zgromadzenie beneficjentów składa się z tych beneficjentów, którym statut przyznaje taką możliwość. Oznacza to, że nie każdy beneficjent będzie uprawniony do uczestnictwa w zgromadzeniu beneficjentów. Do kompetencji tego organu należą takie uprawnienia jak rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych fundacji, udzielanie członkom zarządu absolutorium, decydowanie o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty oraz powoływanie i odwoływanie członków zarządu, przy czym statut może przyznawać im jeszcze dodatkowe uprawnienia.

 

Pomoc prawna fundacjom rodzinnym

Nasza kancelaria specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz fundacji rodzinnych, a w szczególności: doradztwie inwestycyjnym w zakresie funkcjonowania takich fundacji, ich zakładaniu oraz ich bieżącej obsłudze prawnej.